POLITYKA PRYWATNOŚCI

Adres naszej strony internetowej to: http://magically.pl/.

Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności serwisu internetowego (sklepu)

Magically.pl (www.magically.pl), która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych przez Użytkownika.

 1. Niniejszy dokument stanowi integralny załącznik do Regulaminu serwisu internetowego Magically.pl.
 2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym doświadczenia usług jest Sylwia Majcher-Stępień, właściciel marki Magically. Adresem do korespondencji jest: ul. Konstruktorska 10b/11, 02-673 Warszawa (dalej „Administrator”).
 4. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która poprzez podanie swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym serwisu internetowego lub bezpośredniej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@magically.pl zawiera umowę lub kontaktuje się z Administratorem w celu zawarcia umowy lub pozyskania informacji na temat oferowanych przez Administratora produktów.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług, w tym sprzedaży produktów poprzez serwis Magically.pl.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 7. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
   1. imię i nazwisko
   2. adres korespondencyjny
   3. adres do wysyłki
   4. numer telefonu
   5. adres e-mail

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy. W przypadku nie podania imienia i nazwiska i adresu do wysyłki, umowa nie będzie mogła zostać zawarta.

 1. Dane osobowe gromadzone za pomocą formularza zamówienia, logowania na konto i kontaktu mailowego przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu kontaktowym serwisu internetowego. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę.
 3. Administrator, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, może przesyłać Użytkownikowi na podane przez niego adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na ich otrzymywanie.
 4. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 5. Administrator zobowiązuje się do dokładania wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Do tego celu stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Administrator nie udostępnia danych użytkowników nieuprawnionym do tego odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności (w okresie przedawnienia roszczenia), spełniania obowiązków księgowych i podatkowych (w okresie 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego). W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia, aktualizacji i usunięcia.
 8. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy:przetwarzanie użytkownika danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Użytkownik się znalazł..
 9. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
 11. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres:
 12. Dane osobowe Użytkowników udostępniane są podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, kurierskie i prawnicze. W sytuacjach wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym.Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 13. Dane osobowe Użytkowników nie udostępniane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 14. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@magically.pl.
 15. Pliki cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (użytkownik pozostaje anonimowy – nie następuje żadna identyfikacja osoby odwiedzające serwis).
Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z serwisu Administratora. Wykorzystywane są przez Administratora w celu administrowania serwisem internetowym, dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ