Drogi Kliencie,

Poniżej prezentujemy warunki korzystania ze sklepu internetowego Magically (zwanego dalej – sklepem Magically). Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAGICALLY

§1 Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Magically. Akceptując warunki Regulaminu wyrażają Państwo zgodę na określone w nim warunki.

§2 Administrator i Właściciel

Właścicielem i administratorem sklepu Magically jest Sylwia Majcher-Stępień (adres: ul. Konstruktorska 10b/11, 02-673 Warszawa).

Kontakt z administratorem następuje poprzez korespondencję listowną na adres: ul. Konstruktorska 10b/11, 02-673 Warszawa oraz drogą mailową: e:mail: kontakt@magically.pl

§3 Zakupy w sklepie Magically

Za pośrednictwem sklepu Magically można dokonywać zakupu dostępnych na stronie produktów.

Zakupów można dokonać

a) po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego (zakupy przez rejestrację po uprzednim zalogowaniu)

W celu dokonania rejestracji należy, na stronie internetowej Sklepu internetowego, wybrać zakładkę „Moje Konto” i wypełnić formularz rejestracyjny, wpisując imię i nazwisko, adres email oraz wybraną nazwę użytkownika oraz hasło, a także akceptując Regulamin i Politykę Prywatności.

Po rejestracji na podany przez użytkownika adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail potwierdzająca stworzenie konta w Sklepie internetowym. Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu internetowego po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail lub nazwy użytkownika oraz hasła.

b) przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).

Informacje podane podczas zakupów i rejestracji przez Klienta powinny być zgodne z prawdą. W sytuacji podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych czy budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich weryfikacji, poprawienia czy uzupełnienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w momencie, gdy kontakt z Klientem będzie niemożliwy.

Zakupu towaru można dokonać poprzez kliknięcie pola „Dodaj do koszyka”. Aby sfinalizować zakup należy wejść do pola ”Koszyk” (ikonka w prawym górnym rogu) i uzupełnić swoje dane, wpisując imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres dostawy jeśli inny niż do korespondencji, numer telefonu, adres email.

Klient powinien wybrać preferowaną i dostępną formę płatności oraz dostawy. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe Sklepu (przelew tradycyjny) lub za pobraniem. Koszt wysyłki uzależniony jest m.in. od wymiarów i całkowitej wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania zamówienia.

Dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzane są przez Sklep Magically wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności realizacji składanych zamówień. W każdym momencie istnieje prawo uzyskania wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawienia, aktualizacji lub modyfikacji /zmiany.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: numer zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianego towaru, rodzaj i koszty dostawy, podane w polskich złotych, oraz dane do przelewu (celem dokonania płatności, w przypadku opcji płatność z góry).

W momencie kliknięcia przez Klienta w pole „Kupuję i płacę” oraz zaznaczenia opcji: zapoznania się i akceptacji Regulaminu sklepu internetowego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem. Na podany przez Klienta adres email wysyłane jest potwierdzenie zakupu towaru. W dalszej kolejności Klientowi przesyłane są bieżące informacje o przebiegu i realizacji Zamówienia.

Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów mają charakter informacyjny, co oznacza, że rzeczywiste kolory produktów mogą lekko różnić się od tych zamieszczonych na zdjęciach. Właściwości i parametry towarów zawarte są każdorazowo w opisie produktu.

§4 Czas i miejsce realizacji zamówienia

Zakupione produkty wysyłane są we wtorki i w czwartku. Aby towar został wysłany we wtorek, płatność musi być zaksięgowana maksymalnie w poniedziałek do godziny 20:00 w przypadku wybrania opcji płatność z góry; w przypadku opcji płatność za pobraniem zamówienie musi zostać złożone analogicznie do godz. 20:00 w poniedziałek; zaś wysyłka towaru nastąpi w czwartek, jeśli płatność (płatne z góry) na koncie odnotowana zostanie najpóźniej w środę do godziny 20:00 lub do tej godziny złożone zostanie zamówienie – w przypadku płatności za pobraniem. W wyjątkowych sytuacjach czas wysyłki może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy bezpośrednio Klienta telefonicznie i/lub mailowo. Dostawa przesyłki realizowana jest przez firmę DPD oraz Pocztę Polską. Dostawa towaru nastąpi na adres podany w formularzu zamówienia. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5 Reklamacje i odstąpienie od umowy

Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy: kontakt@magically.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

• imię i nazwisko;

• adres;

• oznaczenie towaru stanowiącego przedmiot zgłoszenia;

• datę sprzedaży i numer zamówienia;

• opis wad stanowiących przedmiot zgłoszenia (wraz ze zdjęciem).

Reklamacje nie dotyczą wad powstałych podczas transportu towaru ze sklepu Magically do Klientów. W przypadku uszkodzeń paczki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń wobec podmiotu dostarczającego przesyłkę.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego co do towarów zakupionych w Sklepie internetowym.

Jednocześnie zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument/ Klient, dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru. W tym celu należy wysłać, pocztą tradycyjną na adres: Magically, ul. Konstruktorska 10b/11, 02-673 Warszawa bądź mailem na adres poczty elektronicznej: kontakt@magically.pl, we wskazanym terminie odpowiednie oświadczenie. Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uprawnienia uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym / nienaruszonym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: Magically, ul. Konstruktorska 10b/11, 02-673 Warszawa. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru/ oświadczenia (dowodu) Konsumenta potwierdzającego nadanie towaru, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie zaznacza się, że Konsument ponosi wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru do Sklepu.

Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient /Konsument, kupując towar, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu środków pieniężnych.

§6 Funkcjonowanie sklepu Magically

Nie możemy zagwarantować ciągłości działania sklepu Magically. Podejmiemy wszelkie starania, by tę ciągłość zapewnić. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wstrzymania działania sklepu Magically ze względu na problemy techniczne, konieczność aktualizacji oprogramowania służącego do zarządzania sklepem oraz wystąpienia innych okoliczności obiektywnie uzasadniających przerwy w działaniu sklepu Magically.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia działalności sklepu Magically w każdym czasie. Jednocześnie zapewniamy, że zrealizujemy wszystkie złożone zamówienia lub przeprocedujemy zwrot pokrytych kosztów.

§7 Postanowienia końcowe

Osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści związanych ze świadczonymi usługami przez Sklep Magically są zastrzeżone. Zakazane jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie w szczególności w celach zarobkowych.

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.

O każdej zmianie w Regulaminie Sprzedawca powiadomi Klienta poprzez odpowiednie ogłoszenie na stronie internetowej Magically. Klienci, którzy dokonali rejestracji, zostaną poinformowani o zmianie poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w procesie rejestracji. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Załącznik 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy (Ustawa o prawach konsumenta, z 2014 r.)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy,

pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z serwisu Administratora. Wykorzystywane są przez Administratora w celu administrowania serwisem internetowym, dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ